Kodeks dobrych praktyk

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sieci

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK INWESTORÓW
Sieci Aniołów Biznesu Amber Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

 1. Inwestorzy popierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, a przede wszystkim rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 2. Inwestorzy wyrażają gotowość finansowania innowacyjnych przedsięwzięć o dużym potencjale wzrostu znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.

 3. Inwestorzy zajmują się inwestycjami kapitałowymi w sposób profesjonalny i są świadomi związanego z tym ryzyka finansowego.

 4. Podejmując decyzję o inwestycji, Inwestorzy mają na uwadze jedynie wzrost wartości, zysku lub obrotów podmiotu, którego dotyczy inwestycja. Inwestorzy dopuszczają możliwość wyjścia kapitałowego, nie podejmują jednak krótkoterminowej działalności spekulacyjnej.

 5. Inwestorzy nie ujawniają podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Projektodawców, jako potencjalnych kontrahentów, co do których mogą przypuszczać, że mają one wartość gospodarczą, nawet wówczas, gdy stosowny zakaz nie wynika z wiążących ich umów lub przepisów prawa.

 6. Inwestorzy przestrzegają najwyższych standardów prowadzenia negocjacji.

 7. Inwestorzy dążą do umownego regulowania praw i obowiązków stron na etapie prowadzenia negocjacji, a w szczególności obowiązku zachowania poufności.

 8. Inwestorzy mają prawo żądać od Projektodawców, jako potencjalnych kontrahentów tylko tych danych lub dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji inwestycyjnej.

 9. Każdy Inwestor zobowiązany jest odstąpić od prowadzenia negocjacji w momencie utraty zainteresowania zawarciem Transakcji lub ustalenia, że uzgodnienie warunków Transakcji nie jest możliwe. Prowadzenie negocjacji oraz żądanie danych lub dokumentów mimo braku woli zawarcia umowy jest niedopuszczalne.

 10. Na każde żądanie Projektodawcy jako potencjalnego kontrahenta Inwestorzy zobowiązani są zwracać wszystkie przekazane im dokumenty i inne materiały. Obowiązek ten spoczywa na Inwestorze również po zamknięciu negocjacji, które nie zakończyły się zawarciem Transakcji.

 11. Inwestorzy powstrzymują się od zawierania umów kształtujących prawa i obowiązki którejkolwiek ze stron w sposób rażąco niekorzystny.

 12. Wszelkie umowy i porozumienia Inwestorów z Projektodawcami, jako potencjalnymi kontrahentami powinny być zawierane w formie pisemnej i regulować prawa i obowiązki stron w sposób całościowy i wyczerpujący. Zawieranie w formie ustnej umów lub porozumień rozszerzających prawa lub obowiązki stron jest niedopuszczalne.

 13. Inwestorzy nie są uprawnieni do uzależniania decyzji inwestycyjnej od uzyskania korzyści osobistej lub takiej korzyści majątkowej, która nie wiąże się z przedmiotem Transakcji.

 14. Inwestorzy inwestują wyłącznie środki finansowe pochodzące z legalnych i udokumentowanych źródeł.

 15. Inwestorzy, działający w imieniu własnym, lecz na rachunek podmiotu trzeciego zobowiązani są do należytej staranności przy badaniu, czy przekazane im środki finansowe pochodzą z legalnych i udokumentowanych źródeł.

 16. O innych uczestnikach Sieci Aniołów Biznesu Amber Inwestorzy zobowiązują się wypowiadać w sposób ostrożny i wyważony.

 17. Inwestorzy uczestniczą w wymianie doświadczeń w ramach Sieci i w miarę możliwości wspierają się wzajemnie w Transakcjach.

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem.