Umowa z projektodawcą

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sieci Aniołów Biznesu Amber  w ramach Polskiej Fundacji PrzedsiębiorczościUMOWA Z PROJEKTODAWCĄ
zawarta dnia _______ r. w Szczecinie pomiędzy:

Polską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000039918 oraz do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039918, posiadającą numer NIP 851-22-42-911 i REGON 811077420, reprezentowaną przez Barbarę Bartkowiak – Prezesa Zarządu oraz Mirosławę Korol – Członka Zarządu
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Fundacją

a

__, ul. __, __, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem __, posiadającą numer NIP __ i REGON __, reprezentowaną przez __ – __
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Projektodawcą

zwanymi dalej łącznie Stronami lub indywidualnie Stroną


§ 1.
Preambuła

Zważywszy, że:
a)    Fundacja zarządza Siecią Aniołów Biznesu Amber, której celem jest zwiększenie liczby inwestycji prywatnych inwestorów w innowacyjne przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju w Polsce
b)    Projektodawca jest zainteresowany pozyskaniem finansowania na przedsięwzięcie biznesowe,
Strony postanawiają, co następuje:


§ 2.
Definicje

Używane w niniejszej umowie (dalej: Umowa) pojęcia Sieć, Regulamin, Inwestor, Przedsięwzięcie, Biznesplan i Transakcja i Podmiot Powiązany posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Sieci Aniołów Biznesu Amber.


§ 3.
Zakres Umowy

1.    Umowa reguluje prawa i obowiązki Fundacji jako zarządzającego Siecią i Projektodawcy jako uczestnika Sieci.
2.    Regulamin stanowi integralną część Umowy. Projektodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.


§ 4.
Oświadczenia Projektodawcy

1.    Projektodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do Przedsięwzięcia. Opis Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
albo
Projektodawca oświadcza, że nie przysługują mu prawa do Przedsięwzięcia oraz prawo do korzystania z praw do Przedsięwzięcia, o czym zobowiązuje się poinformować Inwestora. Projektodawca zobowiązuje się nabyć prawa do Przedsięwzięcia lub prawo do korzystania z praw do Przedsięwzięcia. Opis Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
[DO WYBORU]
2.    Projektodawca oświadcza ponadto, że:
a)    nie jest ograniczony w dysponowaniu prawami do Przedsięwzięcia oraz  posiadają one zdolność aportową oraz nie są przedmiotem sporu oraz są wolne od wszelkich wad prawnych i nie są w żaden inny sposób obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich.
albo
b)    prawa do Przedsięwzięcia posiadają zdolność aportową oraz nie są przedmiotem sporu oraz są wolne od wszelkich wad prawnych i nie są w żaden inny sposób obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich.
[DO WYBORU]

§ 5.
   Prawa i obowiązki Projektodawcy

1.    Projektodawca zobowiązuje się:
a)    przekazać Fundacji Biznesplan oraz skrócony opis Przedsięwzięcia niezawierający informacji poufnych,
b)    wprowadzić do Biznesplanu uwagi Fundacji konieczne przed przekazaniem Biznesplanu Inwestorom.
2.    Projektodawca zobowiązuje się zaprezentować Przedsięwzięcie Inwestorom w ramach spotkania prezentacyjnego, jeżeli zostanie ono zorganizowane przez Fundację w terminie wskazanym przez Fundację.
3.    Projektodawca zobowiązuje się podjąć negocjacje z Inwestorami przedstawionymi Projektodawcy przez Fundację. Na pytanie Fundacji Projektodawca zobowiązany jest uzasadnić niepodjęcie negocjacji lub ich przerwanie.
4.    Projektodawca jest zobowiązany informować Fundację o postępach w negocjacjach z Inwestorami, a w szczególności o rozpoczęciu negocjacji, podpisaniu porozumienia o podstawowych warunkach inwestycji, uzgodnieniu istotnych warunków Transakcji, zakończenia negocjacji i zawarciu Transakcji.
5.    Projektodawca jest zobowiązany umożliwić Inwestorowi przeprowadzenie prawnego, podatkowego i księgowego badania prowadzonego przez Projektodawcę przedsiębiorstwa (badanie due diligence) oraz wszelkich badań Przedsięwzięcia, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji inwestycyjnej, a w szczególności technologicznego badania Przedsięwzięcia i badania czystości praw do Przedsięwzięcia.
6.    Projektodawca jest zobowiązany udzielić Inwestorowi wszelkich informacji oraz przekazać wszelkie dane i dokumenty, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji inwestycyjnej.
7.    Projektodawca jest zobowiązany poinformować Fundację o terminie podpisania wszelkich umów z Inwestorem, a także o wartości Transakcji
8.    Projektodawca jest zobowiązany współpracować z Fundacją w zakresie objętym Umową, a w szczególności dostarczać wszelkie dokumenty, informacje i dane niezbędne do wykonania Umowy, o które zwróci się Fundacja.
9.    W okresie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania jednej z prezentacji, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. b, Projektodawca zobowiązuje się nie podpisywać z inwestorami spoza Sieci jakichkolwiek umów dotyczących Przedsięwzięcia.
10.    Poinformować Fundację o fakcie pozyskania inwestora spoza Sieci, które nastąpiło w okresie obowiązywania Umowy, w terminie trzech dni. Projektodawca nie jest zobowiązany do podawania danych identyfikujących inwestora. Za pozyskanie inwestora rozumie się co najmniej podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach inwestycji lub uzgodnienie istotnych warunków Transakcji.
11.    Poinformowanie o pozyskaniu inwestora spoza Sieci jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z terminem natychmiastowym.


§ 6.
Prawa i obowiązki Fundacji

1.    Fundacja zobowiązuje się dokonać analizy i oceny przekazanego przez Projektodawcę Biznesplanu.
2.    W przypadku pozytywnej oceny Biznesplanu Fundacja zobowiązuje się:
a)    zaproponować wprowadzenie ewentualnych zmian do Biznesplanu, o ile zdaniem Fundacji Biznesplan nie zawiera wszystkich elementów pozwalających Inwestorowi na podjęcie decyzji inwestycyjnej,
b)    zaprezentować Inwestorom Przedsięwzięcie za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem skrócony opis Przedsięwzięcia (o którym mowa w ust. 1 lit. a i/lub umożliwić Projektodawcy prezentację Przedsięwzięcia w ramach spotkania prezentacyjnego,
3.    W przypadku negatywnej oceny Biznesplanu Fundacja ma prawo zażądać przedstawienia przez Projektodawcę nowego Biznesplanu lub wypowiedzieć Umowę z terminem natychmiastowym.
4.    W odrębnej umowie zawartej z Projektodawcą Fundacja może zobowiązać się do sfinansowania lub refundacji kosztów usług doradczych, a w szczególności usług prawnych, świadczonych przez inny podmiot na rzecz Projektodawcy.


§ 7.
Odpowiedzialność Fundacji


1.    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Projektodawcę, a w szczególności decyzję o przeprowadzeniu Transakcji.
2.    Fundacja nie weryfikuje informacji przekazywanych przez Inwestorów i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zapewnień Inwestorów o ich możliwościach inwestycyjnych.
3.    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi doradcze, o których mowa w § 6 ust. 4.
4.    Odpowiedzialność Fundacji ograniczona jest do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Fundacja nie odpowiada za utracone korzyści.


§ 8.
Odpowiedzialność Projektodawcy

Projektodawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Fundacji w następstwie naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub Umowy, a w szczególności w następstwie podania przez Projektodawcę nieprawdziwych danych, a w szczególności złożenia w Umowie nieprawdziwych oświadczeń.


§ 9.
   Poufność

1.    Biznesplan oraz wszelkie informacje i dokumenty techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne przekazane Fundacji przez Projektodawcę, które posiadają wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę, której ujawnienie zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i po jej zakończeniu, może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Projektodawcy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia tych informacji lub dokumentów wynikał będzie z przepisów obowiązującego prawa (dalej: Tajemnica).
2.    Fundacja ma prawo wykorzystywać informacje stanowiące Tajemnicę wyłącznie w celu wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu i w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie.
3.    Fundacja jest zobowiązana, spowodować, by Tajemnica została zachowana również przez jej pracowników lub inne osoby działające na jej zlecenie.
4.    Tajemnicy nie stanowi skrócony opis Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a.
5.    Fundacja ma prawo informować o Transakcjach zawartych przez Projektodawcę z Inwestorami w swoich materiałach promocyjnych. Zakres tych informacji obejmuje wyłącznie wskazanie Projektodawcy (lub jego logotypu) oraz daty Transakcji.


§ 10.    
   Okres obowiązywania Umowy i wypowiedzenie

1.    Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i jest zawarta na okres 12 miesięcy.
2.    Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z terminem miesięcznym.
3.    Fundacja może wypowiedzieć umowę z terminem natychmiastowym w przypadku naruszenia Umowy przez Projektodawcę.


§ 11.
Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2.    Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.    Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego postanowień.
4.    Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
5.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

FUNDACJA    PROJEKTODAWCA

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem.