Regulamin

Pobierz regulamin w PDF TUTAJ

REGULAMIN

SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER

W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

z dnia 10 maja 2013 r.


§  1.    

Postanowienia ogólne

1. Sieć Aniołów Biznesu Amber jest inicjatywą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin) (dalej: Fundacja), której celem jest zwiększenie liczby inwestycji prywatnych inwestorów w innowacyjne przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju.

2. Ilekroć w regulaminie użyte jest jedno ze wskazanych poniżej pojęć, należy je rozumieć w sposób następujący:

a)    Regulamin – niniejszy regulamin;

b)    Sieć –Sieć Aniołów Biznesu Amber;

c)    Przedsięwzięcie – innowacyjny projekt biznesowy na wczesnym etapie rozwoju charakteryzujący się dużym potencjałem rozwoju; w zależności od konkretnego przypadku prawa do Przedsięwzięcia mogą obejmować prawa do składników materialnych i/lub prawa własności intelektualnej;

d)    Biznesplan – biznesplan Przedsięwzięcia;

e)    Projektodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przysługują prawa do Przedsięwzięcia i która zawarła z Fundacją Umowę z Projektodawcą;

f)     Inwestor – osoba fizyczna deklarująca gotowość zainwestowania środków finansowych pochodzących z legalnych i udokumentowanych źródeł w wysokości co najmniej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), która złożyła Deklarację uczestnictwa w Sieci i która otrzymała pozytywną decyzję o przyjęciu do Sieci od Fundacji.  

g)    Uczestnik – w zależności od kontekstu Inwestor lub Projektodawca albo każdy z tych podmiotów,

h)    Umowa z Projektodawcą – umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Projektodawcą regulująca prawa i obowiązki Fundacji jako podmiotu zarządzającego Siecią i Projektodawcy jako Uczestnika, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

i)     Umowa (Umowy) – w zależności od kontekstu Umowa z Inwestorem albo Umowa z Projektodawcą albo każda z tych umów;

j)     Transakcja – umowa, której celem jest określenie zasad współpracy Projektodawcy i Inwestora zmierzających do realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności umowa inwestycyjna, umowa sprzedaży udziałów lub akcji, umowa wstąpienia w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej, umowa pożyczki, umowa spółki lub umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia jednej z tych umów (termsheet);

k)    Podmiot Powiązany – jednostka powiązana w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pózn. zm.).


§  2.    

Zakres Regulaminu

Niniejszy regulamin określa zakres działalności Fundacji jako podmiotu zarządzającego Siecią, zasady funkcjonowania Sieci oraz prawa i obowiązki Fundacji i Uczestników.

 

§  3.    

Zakres działalności, obowiązki i prawa Fundacji

1. Celem działania Fundacji jako podmiotu zarządzającego Siecią jest doprowadzenie do Transakcji poprzez wspieranie Projektodawców i Inwestorów. W ramach realizacji tego celu Fundacja:

a)    aktywnie poszukuje Inwestorów i Projektodawców;

b)    dokonuje wstępnej analizy i selekcji Przedsięwzięć nadesłanych przez Projektodawców;

c)    podnosi gotowość inwestycyjną Przedsięwzięć poprzez organizację szkoleń dla Projektodawców;

d)    podnosi gotowość inwestycyjną Przedsięwzięć poprzez doradztwo dotyczące prezentacji Przedsięwzięcia Inwestorom;

e)    wspiera Projektodawców, recenzując Biznesplany; Fundacja nie przygotowuje żadnej dokumentacji Przedsięwzięcia;

f)     organizuje seminaria dla Inwestorów kształtujące ich gotowość inwestorską;

g)    udostępnia Uczestnikom podstawowe wzory dokumentów prawnych;

h)    prowadzi kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące m.in. inwestycji kapitałowych, finansowania innowacji i dobrych praktyk inwestycyjnych.

2. Fundacja organizuje przepływ informacji pomiędzy Projektodawcami i Inwestorami poprzez:

a)    prezentowanie Inwestorom skróconych opisów Przedsięwzięć w wersji przygotowanej przez Projektodawców i niezawierającej informacji poufnych,

b)    organizację spotkań prezentacyjnych dla Projektodawców z Inwestorami.

3. Fundacja jest uprawniona do ujawnienia informacji o Transakcji, w postaci wykorzystania nazwy i logotypu Projektodawcy na stronie internetowej Fundacji oraz Sieci, a także innych materiałach promocyjnych. Ujawnienie każdej innej informacji wymaga uprzedniej zgody Inwestora i Projektodawcy wyrażonej na piśmie lub elektronicznie.

 

§  4.    

Warunki uczestnictwa dla Inwestorów

1.    Warunkiem uczestnictwa w Sieci przez Inwestora jest złożenie w Fundacji podpisanej Deklaracji uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu (dalej: Deklaracja). Złożenie Deklaracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.    Osoba, która złożyła Deklarację zobowiązana jest przekazać przedstawicielom Fundacji podczas osobistej rozmowy informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez Fundację decyzji o zaproszeniu do Sieci. Osoba, która złożyła Deklarację, przedstawia stosowne informacje na formularzu dostarczonym przez Fundację.

3.    Osoba, która złożyła Deklarację, uzyskuje status Inwestora z momentem podjęcia pozytywnej decyzji o przyjęciu do Sieci przez Fundację. Fundacja nie ma obowiązku przyjęcia do Sieci wszystkich osób, które złożyły Deklarację.

4.    Podejmując decyzję o przyjęciu do Sieci osoby, która złożyła Deklarację, Fundacja kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

a)    świadoma strategia inwestycyjna, a w szczególności preferencje odnośnie branż, etapu rozwoju Przedsięwzięć oraz kwot inwestycyjnych ,

b)    motywacja i gotowość inwestycyjna, w tym gotowość inwestowania w Przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem,

c)    możliwości inwestycyjne,

d)    doświadczenia biznesowe i zawodowe, a przede wszystkim doświadczenia dotyczące wejść i wyjść kapitałowych.

5.    Decyzję w przedmiocie przyjęcia do Sieci lub nie Fundacja przekazuje pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja ta jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

6.    Fundacja traktuje wszystkich Inwestorów w sposób jednakowy i bezstronny, a zapisy Regulaminu obowiązują wobec wszystkich Inwestorów w Sieci.

7.    W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub też braku aktywności ze strony Inwestora, o której mowa w §5 ust. 3 i 4, Fundacja ma prawo wykluczyć Inwestora z Sieci, o czym poinformuje pisemnie lub elektronicznie.

 

§  5.    

Prawa i obowiązki Inwestorów

1.    Uczestnictwo w Sieci dla Inwestorów jest bezpłatne.

2.    Inwestorzy zobowiązują się przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestycyjnych stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu..

3.    Inwestor wyraża wolę zapoznawania się z opisami Przedsięwzięć przedstawianymi mu przez Fundację oraz kontaktu z Projektodawcami.

4.    Inwestor wyraża wolę brania udział w organizowanych przez Fundację spotkaniach, na których prezentowane są projekty.

5.    Inwestor jest zobowiązany informować Fundację o postępach w negocjacjach z Projektodawcami, a w szczególności o rozpoczęciu negocjacji, podpisaniu porozumienia o podstawowych warunkach inwestycji, uzgodnieniu istotnych warunków Transakcji, zakończenia negocjacji i zawarciu Transakcji lub odstąpienia od rozmów na temat Transakcji;

6.    Inwestor jest zobowiązany poinformować Fundację o terminie podpisania wszelkich umów z Projektodawcą.

7.    Inwestor jest zobowiązany poinformować Fundację o kluczowych parametrach Transakcji obejmujących strony oraz wartość Transakcji.

8.    Zobowiązania o których mowa w ust 5, 6 i 7 dotyczą również Transakcji z Podmiotem Powiązanym z Inwestorem.

 

 §  6.    

Warunki uczestnictwa dla Projektodawców

1.    Warunkiem uczestnictwa w Sieci przez Projektodawcę jest zgłoszenie Przedsięwzięcia za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.amberinvest.org lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie Przedsięwzięcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.    Osoba lub przedsiębiorstwo, które zgłosiło Przedsięwzięcie, uzyskuje status Projektodawcy z momentem podpisania Umowy z Projektodawcą. Fundacja nie ma obowiązku zawarcia Umów ze wszystkimi osobami, które zgłosiły Przedsięwzięcia.

3.    Przed podjęciem decyzji o zaproszeniu osoby, która zgłosiła Przedsięwzięcie, do podpisania Umowy z Projektodawcą, Fundacja dokonuje selekcji Przedsięwzięć, kierując się w szczególności następującymi kryteriami:

a)    gotowość inwestycyjna Przedsięwzięcia, a przede wszystkim stopień realizacji Przedsięwzięcia,

b)    branża Przedsięwzięcia i preferencje Inwestorów,

c)    potrzeby inwestycyjne Przedsięwzięcia,

d)    potencjał rynkowy i przewagi konkurencyjne Przedsięwzięcia

e)    posiadanie wiarygodnych informacji nt Przedsięwzięcia, najlepiej w formie biznesplanu,

f)     doświadczenia biznesowe i zawodowe oraz wykształcenie Projektodawcy.

4.    Decyzję w przedmiocie zawarcia lub braku zawarcia Umowy z Projektodawcą Fundacja przekazuje pocztą elektroniczną. Decyzja ta jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

5.    Rozwiązane lub wypowiedzenie Umowy z Projektodawcą jest równoznaczne z utratą statusu Projektodawcy.

6.    Fundacja traktuje wszystkich Projektodawców w sposób jednakowy i bezstronny, a zapisy Umowy z Projektodawcą nie podlegają negocjacjom.


 §  7.    

Prawa i obowiązki Projektodawców

1.    Po podpisaniu Umowy z Projektodawcą Projektodawca przedkłada Biznesplan wraz ze skróconym opisem Przedsięwzięcia umożliwiającym prezentację Przedsięwzięcia Inwestorom.

2.    Uczestnictwo w Sieci dla Projektodawców jest bezpłatne.

3.    Szczegółowe prawa i obowiązki Projektodawców określone są w Umowie z Projektodawcą.

4.    Uczestnicy są zobowiązani do informowania Fundacji o przebiegu negocjacji, a w szczególności o fakcie i dacie zawarcia Transakcji oraz podpisania wszelkich innych umów.

 

§  8.    

Wyłączenie odpowiedzialności Fundacji

1.    Fundacja nie działa jako doradca, pośrednik lub pełnomocnik Uczestników zarówno na etapie negocjacji, przy zawieraniu Transakcji, jak i po jej zawarciu.

2.    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Uczestników, a w szczególności decyzje o przeprowadzeniu Transakcji.

3.    Fundacja nie weryfikuje informacji przekazywanych przez Uczestników, a w szczególności nie przeprowadza prawnego, podatkowego i księgowego badania przedsiębiorstwa Projektodawcy oraz technologicznego i prawnego badania Przedsięwzięcia.

4.    Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych przez Uczestników, a w szczególności danych dotyczących Przedsięwzięcia, danych zawartych w Biznesplanach oraz zapewnień Inwestorów o ich możliwościach inwestycyjnych.

5.    Odpowiedzialność Fundacji ograniczona jest do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Fundacji. Fundacja nie odpowiada za utracone korzyści.

 

§  9.    

Odpowiedzialność Uczestnika

Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Fundacji w następstwie naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub Umowy, a w szczególności w następstwie podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, a w szczególności złożenia w Umowie nieprawdziwych oświadczeń.

 

§  10.

Poufność

1. Wszelkie informacje i dokumenty techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne przekazane Fundacji przez osobę, która zgłosiła Przedsięwzięcie, które posiadają wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę, której ujawnienie może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą osoby przekazującej informacje i dokumenty, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia tych informacji lub dokumentów wynikał będzie z przepisów obowiązującego prawa (dalej: Tajemnica).

2. Fundacja ma prawo wykorzystywać informacje stanowiące Tajemnicę wyłącznie w celu wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu i w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie.

3. Fundacja jest zobowiązana, spowodować, by Tajemnica została zachowana również przez jej pracowników lub inne osoby działające na jej zlecenie.

 

§  11.

Polityka prywatności i korespondencja elektroniczna

1.    Fundacja szanuje dane osobowe użytkowników i przetwarza je wyłącznie w zakresie zgodnym z prawem, Regulaminem i Umowami.

2.    Osoba składająca Deklarację wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Fundację dla celów określonych Regulaminem. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, jej udzielenie jest jednak konieczne do zawarcia Umowy z Inwestorem.

3.    Osoba zgłaszająca Przedsięwzięcie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Fundację dla celów określonych Regulaminem. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, jej udzielenie jest jednak konieczne do zawarcia Umowy z Projektodawcą.

4.    Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku żądania usunięcia przynajmniej niektórych danych osobowych Uczestnika oraz w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Fundacja może wypowiedzieć Umowę z terminem natychmiastowym.

5.    Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji korespondencji elektronicznej w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Umowy przez Fundację.

 

§  12.

Zmiana Regulaminu

1.    Fundacja ma prawo do każdoczesnej zmiany Regulaminu.

2.    Zmiana Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej w terminie 30 dni od poinformowania Uczestników o nowej treści Regulaminu w drodze korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną.

3.    Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na nową treść Regulaminu lub wypowiedzieć Umowę z terminem na dzień poprzedzający wejście w życie zmiany Regulaminu.

4.    Uczestnik, który nie wyraził zgody na nową treść Regulaminu jest związany Regulaminem w jego dotychczasowym brzmieniu.

5.    Fundacja zobowiązana jest stale publikować na stronie internetowej www.amberinvest.org jednolitą treść Regulaminu.

6.    Fundacja jest uprawniona bez zgody Uczestników do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z Umów zawartych z Uczestnikami na podmiot trzeci utworzony przez Fundację celem zarządzania Siecią, a w szczególności na spółkę celową. O dokonanej cesji Fundacja poinformuje Uczestników w drodze korespondencji przesłanej pocztą elektroniczna.

 

§  13. 

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2.    Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego postanowień.

3.    Inwestorzy, którzy przystąpili do Sieci przed wprowadzeniem niniejszego Regulaminu są uprawnieni do dalszego uczestnictwa na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, jednakże bez konieczności ponownego wypełniania Deklaracji uczestnictwa, a także przy deklarowanej gotowości zainwestowania środków finansowych pochodzących z legalnych i udokumentowanych źródeł w wysokości co najmniej 100.000 zł (stu tysięcy złotych),

4.    Spory powstałe na gruncie stosowania Regulaminu i Umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2013 r.

Załącznik 1. Umowa z projektodawcą

Załącznik 2. Kodeks dobry praktyk inwestorów


Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem.